Algemene beschouwingen 2017

1
ALGEMENE BESCHOUWINGEN naar aanleiding van de perspectievennota 2018 - 2021 van 55 terneuzen

Inhoudsopgaaf:
1. Migranten en migrantenbeleid, p. 1
2. Lokale democratie en volkssouvereiniteit, p. 2
3. De cultuurbewaking en cultuurbewaker, p. 2
4. Integriteitsvraagstukken, p. 4
5. Eén gemeente Zeeuws-Vlaanderen en 'Trias Politica Zeeland', p. 5
6. Het ambt van burgemeester, p. 6
7. WMO Wet maatschappelijke ondersteuning streng toegepast, p. 6
8. Checkpoint, voortgang procedure , p. 7
9. Veiligheidsregio Zeeland; buurtbrandweerman of buurtbrandweervrouw p. 7
10. Hardnekkig jaar in jaar uit de rioolheffing (ten onrechte) als belasting aanduiden, p. 8

11. SABEWA Samenwerking Belastingen en Waardebepaling in gebreke, p. 9

1. Migranten en migrantenbeleid
Migratie is een heikel onderwerp. Verreweg de meeste Nederlanders hebben geen problemen met migranten maar duidelijk wel met het migrantenbeleid. Als het maar enigszins mogelijk is, wordt discussie daarover vermeden, ook of juist door politici. <https://www.metronieuws.nl/lezerscolumn/freec01/actueel/2017/03/immigratie-eu-geen-issue-bij-verkiezingsdebat-rtl> RTL TV debat!
De kop in het zand steken helpt niet echt. Op enig moment moet je er toch aan geloven. Wat dat oplevert zien we bij de kabinetsformatie. Het gaat om twee conflicterende standpunten staan recht tegenover elkaar, de overtuigingsethiek en de verantwoordelijkheidsethiek. "Immigratie- en asielbeleid hebben een belangrijke economische component. Alle mooie verhalen over snelle integratie en alle humanitaire overwegingen ten spijt, wijzen de feiten maar één kant op. Immigratie van mensen uit onderontwikkelde met totaal andere culturen leidt hier tot hogere werkloosheid, meer uitkeringen en hogere criminaliteit. We kunnen er het beste van proberen te maken, maar welvaart en welzijn zijn door de omvangrijke immigratie van de laatste kwart eeuw (sinds 1990 vrijwel ieder jaar meer dan 100.000 immigranten) niet toegenomen.(...) Het is vrijwel zeker dat het immigratiebeleid overal veel strenger zal worden.

2
De pendule is te ver doorgeschoten", aldus de fameuze econoom Jaap van Duijn in zijn wekelijkse column in de Financiële Telegraaf van 10 juni 2017.
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb noemt het beestje bij zijn naam. Hij mag dat; immers hij was zelf immigrant. "Ook over immigratie moeten we eerlijk nadenken. Solidariteit betekent niet: nog meer ongecontroleerd migratie. (...) Je kunt alleen maar vluchtelingen toelaten in een mate die Europese burgers accepteren. Ik vind wel dat we een voorbeeld aan Canada kunnen nemen en mensen moeten opnemen aan wie we als samenleving behoefte hebben. Canada maakt bijvoorbeeld op ambassades in het buitenland bekend dat er technici nodig zijn en dan kunnen mensen solliciteren. Zo schep je perspectief", aldus Ahmed Aboutaleb.
Op internet zijn de nodige 'conflictentellers' te vinden. Een eenvoudige schatting leert dat ongeveer de helft van duizend miljoen Afrikanen in conflictsituaties recht op asiel in Europa hebben. Je hoeft geen wiskundeknobbel te hebben om tot de slotsom te komen dat redelijkerwijs hier te lande slechts de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat kan worden opgevangen. World Economic Forum, VN, de Raad van Europa, en, last but not least, de EU willen een onbeperkte immigratie naar Europa. In Egypte is voedsel- en watertekort en overal in Afrika explodeert de bevolking. Voornoemde instituties hebben wel een buitengewoon opmerkelijke visie over mondiale demografische ontwikkelingen. Kennelijk is er nog een verborgen agenda, maar welke? <https://www.metronieuws.nl/lezerscolumn/freec01/mens-maatschappij/2017/01/eu-vn-en-wereldfora-migratie-naar-europa>
De Raad van Europa nam resolutie 1743 aan. De Nederlandse delegatie en de pers zwijgt; daarom al lezenswaardig!' (zelf op Google kijken).
Het hele vraagstuk kan niet onafhankelijk worden bekeken aan de hand van 'onze' lokale factoren. Als lokale volksvertegenwoordiger hebben raadsleden geografisch beperkte bevoegdheden, maar zijn niet gehouden met oogkleppen op besluiten te nemen. <https://www.metronieuws.nl/lezerscolumn/freec01/actueel/2017/03/in-2050-zullen-er-9-miljard-mensen-op-aarde-zijn> Tekort aan informatie!
2. Lokale democratie en volkssouvereiniteit
Met referenda kan de lokale democratie worden versterkt. 'Solidariteit betekent niet: nog meer ongecontroleerd migratie. (...) Je kunt alleen maar vluchtelingen toelaten in een mate die Europese burgers accepteren', lazen we zojuist. Bij de lokale bevolking moet dus worden nagegaan de mate waarin vluchtelingen zullen worden geaccepteerd. Dat is echte volkssouvereiniteit.
3. De cultuurbewaking en cultuurbewaker
"Met moties en amendementen mag er geen 'verkeerd' raadsbesluit worden genomen", zo licht de bedenker van 'de cultuurbewaker' toe. Op legitieme vragen, zoals 'wélke cultuur bewaakt hij', en vooral wat is nu feitelijk een

3
'verkeerd raadsbesluit', blijft de bedenker op de 'raadsinformatiebijeenkomst' het antwoord schuldig.
En ook wié beoordeelt dát het een verkéérd besluit is. Een kennelijk verkeerd raadsbesluit was de referendumverordening, 'zonder welke verordening naar het oordeel van de raadsvoorzitter geen referendum kan worden gehouden'.
Enkelingen staken veel tijd in het redigeren van deze referendumverordening. Voordat de inkt droog was strandde deze concept-verordening al in de gemeenteraad, onderweg naar het college voor 'wensen en bedenkingen'. Een motie (RAADSINSTRUMENT) komt van de verkeerde kant als deze feitelijk uit het college komt.
Recent is de subsidieverordening gewijzigd. Weliswaar werden artikelen 'uit elkaar gehaald'; een materiële wijziging werd daarmee echter niet beoogd, 'dus niets verandert', althans volgens de wethouder. Niettemin werd een amendement ingediend.
Dit amendement op de subsidieverordening werd met ruime meerderheid werd aangenomen. Voordat het zover was diende wederom Cor Reijn een ordevoorstel in. 'Over de verkiezingen heen tillen', wat later werd afgezwakt 'in een commissievergadering'. 'De commissievergadering mag niet worden overgedaan' - zo wordt de raad talloze malen voorgehouden-, maar in dit geval kennelijk wel én de commissievergadering én de raadsvergadering?! Tweeërlei maat en tweeërlei gewicht zijn uit den boze.
Menigeen herinnerde zich dat bij het voorstel van de speelautomaten de door eveneens Cor Reijn aangevraagde schorsing een paar uur duurde. De portefeuillehouder dreigde, waar na sommige raadsleden 'om' gingen. Na hoofdelijke stemming ging het ordevoorstel niet door.
Of er 'intern' nog met de portefeuille is gezwaaid, onttrekt zich aan ons gezichtsveld. De procedures zijn correct gevolgd (iedereen heeft zijn of haar zegje kunnen doen) en het raadsbesluit is door raadsleden - zonder last - niet onrechtmatig genomen. De wethouder is teleurgesteld; echter het zich beroepen op de coalitie is niet erg dualistisch. Alsof raadsleden klakkeloos of gedwee moeten volgen. En laten we wel wezen: als de oppositie in de raad bakzeil haalt, heeft de wethouder er ook geen enkel probleem mee.
Niet onvermeld mag blijven het optreden door de zelf benoemde cultuurbewaker CDA'er Ronald Lippens op de commissievergadering van 22 juni 2017, die Peter de Kraker van D66 vermaande. De Kraker kraakte de begroting van de veiligheidsregio door deze als 'diarreebegroting' te betitelen. Was dit nu werkelijk ongeoorloofd? Ik denk van niet. Annemarie Jorritsma, oud-voorzitter VNG, gaf het in de VNG magazine de regel: "Ik mag wel iemands voorstel krankzinnig noemen, maar natuurlijk niet de persoon die het voorstel doet, krankzinnig noemen". Een hoogleraar mag wel schrijven dat de centrale banken een 'krankzinnig beleid' voeren, maar niet de Draghi krankzinnig is. Zo is dat. De Kraker speelde niet op de man, maar op de zaak, en daarom was zijn betiteling geen vermaning waard. Mochten we doorslaan in deze cultuuromslag dan zal de cultuurbewaker zelf vermaand moeten worden. Niet bij ieder wissewasje opspringen en proberen 'corrigerend' op te treden. Dat faalde voor de mogelijk vrouwelijke locoburgemeester in 2018.

4
4. Integriteitsvraagstukken
Over integriteit wordt veel gepubliceerd. Beoordeling van de voorgeschotelde casussen is lastig omdat de feiten en omstandigheden uit de publicatie moeten worden gehaald. Betrokkene wordt in de regel schuldig bevonden. Getoetst aan de formele gedragsregel of een gedragscode. Achteraf. Dat betrokkene 'in redelijkheid' mocht beslissen ('materiële beoordeling') doet dan ineens veel minder ter zake.
In het algemeen bestaat het gevoelen dat op de werkvloer ontslag volgt en dat in de top (bijv. een minister, geval Pon) 'men er mee weg komt', ook wel als 'klassenjustitie' betiteld. Dat maakt het allemaal niet eenvoudig. Foutjes zijn handig wanneer er met iemand moet worden afgerekend. Zie recente politiecasus ('Adje - latje') en de voetbalkaartjes. Twee Terneuzense casussen.
's-Nachts 4 juni 2016 op of omstreeks 1.30 uur ergeren inwoners te Koewacht zich aan geluidsoverlast van een feestje. Eén van de bewoners beschikt over een geluidsmeter (om in disco's installaties af te stellen) en meet 75 decibels. Op het feestje is één der deelnemers Carin Leijsen, inspecteur van politie. De buurman op nummer 8 belt naar het hoofdbureau van politie. Honoré Reuling heeft niet bij de buren geklaagd, maar wel op voorhand aangegeven dat dit niet door de beugel kan. Op of omstreeks 1.55 uur valt alles eensklaps stil. Was het tijd of had het telefoontje gewerkt? Hoe dan ook, fractievolger H. Reuling doet zijn beklag bij de Commissie voor de politieklachten. 'Privézaak' concludeert de commissie. Raar, want dat wekt de suggestie dat de politie binnen privé-tijd wel normen mag overschrijden. Omdat aangiftes over collega's niet zelden door de politie zelf worden geweigerd, wordt de rijksrecherche ingeschakeld. Ook die geeft nul op rekest.
Op 18 oktober 2016 is er een integriteitsgesprek van burgemeester Lonink met de raadsfractie van 55 terneuzen. De meeste fracties zijn al geweest. Honoré Reuling beklaagt zich normaals over de politie inspecteur Carin Leijsen. Burgemeester Lonink zegt toe de zaak te bekijken en er op terug te komen. Reuling heeft sindsdien niets meer vernomen en is daarover buitengewoon teleurgesteld. Waarvan akte.
Door de Flying Dutchman wordt een werkbezoek gepland naar Varna van 6 oktober tot en met 8 oktober 2016. Allerlei disciplines worden uitgenodigd, ook raadsleden. Ik ben meteen enthousiast en schrijf in.
De avond na de raadsvergadering van 1 oktober 2016 worden ondergetekende door de burgemeester Lonink in de raadskelder ('borrel en bitterballen') expliciet twee vragen gesteld. Daarvan heeft ondergetekende meteen aantekening gemaakt. 1. weet je wel hoe duur zo'n vliegreis is? 2. weet je ook dat Pieter van Alten meegaat?

5
De eerste vraag lijkt op een integriteitsvraag ('profijt trekken'). De tweede vraag lijkt me van waarschuwende aard. Naar aanleiding van deze twee vragen (het zat mij totaal niet lekker) heb ik mij de volgende dag schriftelijk met de griffier verstaan betreffende de consequenties van de vliegreis.
De griffier deelde mij mee dat ik voor een dergelijke reis formeel toestemming nodig heb van het betrokken bestuursorgaan, dus de gemeenteraad. Maar die vergadering was juist geweest. Goede raad is duur. Na ampel beraad heb ik mijn inschrijving ingetrokken. Het laat zich verstaan dat de Flying Dutchman dat mij dit niet in dank heeft afgenomen. Ik wil én materieel, én formeel in orde zijn. Want achteraf, 'u wist toch ook wel, dat ...' Wel is het zo dat ik zónder de gestelde vragen argeloos het vliegtuig zou zijn ingestapt. C' est la vie.
5. Eén gemeente Zeeuws-Vlaanderen en 'Trias Politica Zeeland'
Herinner zich u nog de verkiezingsbijeenkomst 2014 in het stadhuis? De burgemeester werd gevraagd 'hoe Terneuzen er over een jaar of vijftien jaar er uit zou zien'. Opvallend was dat hij totaal niet repte over één gemeente Zeeuws-Vlaanderen. Daarom heeft ondergetekende dat ter plaatse aangevuld. Reacties? - Met dank aan Koen van Dijen ('ik zie één vinger gretig omhoog gaan'). De Vereniging Nederlandse Gemeenten willen namelijk al heel lang het aantal gemeentes van nu bijna vierhonderd naar zevenenvijftig van >100.000 inwoners wil terugbrengen. Minister Plasterk Zeeland als pilot aangewezen: drie supergemeentes, t.w. Midden-Zeeland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.
De 'Trias Politica Zeeland' verwijst naar de publiciteit over de Veiligheidsregio Zeeland en Sabewa en draagt deze negatieve publiciteit aan om tot 'één nieuw regiobestuur Zeeland' te komen. De verwachting dat het dan beter gaat met de Veiligheidsregio Zeeland en Sabewa is nergens op gebaseerd. Onze opvatting is dat de structuur de vorm is, maar de inhoud, waar het tenslotte om gaat, hangt van geschikte en bekwame ambtenaren en politici af. Het ligt niet voor de hand die in Middelburg te zoeken (theaterput, Sloeweg, boete vertrekregeling ambtenaren, enz.) 'Het heeft op diverse afdelingen aan professionaliteit ontbroken', aldus Han Polman op TV.
De burger wil minder ondoorzichtigheid en minder onbegrijpelijkheid, aldus 'Trias Politica Zeeland'. Loffelijke doelstelling dat wel, maar wordt in werkelijkheid vrijwel nimmer gehaald. Grootschaligheid betekent in de regel verdwalen. Volgens onze opvatting is het veel urgenter dat niet de structuur, maar de mentaliteit (zie 'Spiegel voor raadsleden'), wordt aangepakt.
Raadsleden realiseren zich namelijk onvoldoende dat de raad de baas is en dat de controlerende rol (hoofdtaak van een raadslid) in de praktijk weinig om het lijf heeft. Gelukkig valt vanwege het amendement op de subsidieverordening een lichte kentering te constateren.

6
Recent een epistel over het pontje Sluiskil! Jammer dat de wethouder bij de openbare behandeling in de raadscommissie de tekst herkende als zijnde met de Stichting reeds besproken zaken. 'Met andermans veren pronken' vond cultuurbewaker van zijn coalitiegenoot kennelijk allemaal prima. Bovendien dient de afkomst van de tekst te worden vermeld, wel zo correct. Een bescheiden rol van een raadslid zal het college stellig in dankbaarheid afnemen, maar zal nimmer iets voor de burger opleveren en zal zeker geen respect bij het college genereren, welke fraaie structuur dan ook ten spijt.
6. Het ambt van burgemeester
Het tot stand komen van één gemeente Zeeuws-Vlaanderen is wellicht een geschikte aanleiding om de bestuurlijke vernieuwing van de gekozen burgemeester door te zetten. Kroonbenoemingen zijn echt zó vorige eeuw. Pas konden we in Arnhem zien dat de politieke kartel haar gang gaat wat betreft burgemeestersbenoemingen.
7. WMO Wet maatschappelijke ondersteuning streng toegepast Ouderdom komt met gebreken. Gezondheid is geen verdienste. De ene senior loopt nog als een kievit, terwijl de andere senior krom gebogen door het leven moet gaan. Dan is hulp vereist. Sinds 1 januari 2015 ontvangen minder mensen huishoudelijke hulp vanuit de WMO.
Extra geld beschikbaar werd aan gemeenten gegeven in de vorm van een huishoudelijke hulp toelage. Door de huishoudelijke hulp toelage kunnen arbeidsplaatsen in de huishoudelijke hulp langer behouden blijven.
Met de huishoudelijke hulp toelage kunnen de meeste gemeenten WMO-cliënten huishoudelijk hulp laten inkopen tegen een lagere eigen bijdrage dan de werkelijke kostprijs. De huishoudelijke hulp is daarbij in loondienst bij een aanbieder. Verder kan individuele begeleiding nodig zijn, want huishoudelijke hulp en begeleiding zijn voorzieningen die los van elkaar staan, behalve dan als iemand - voor een tijdje - individuele begeleiding krijgt om zijn huishouden weer zelfstandig op de rit te krijgen). Circa veertig tot zestig duizend mensen werken voor een 'arbeidsmatige dagbesteding'. De financiering van deze vorm van dagbesteding viel voorheen onder de functie begeleiding in de AWBZ. Deze is overgebracht naar de gemeente en opgenomen in de WMO.
Gebleken is dat er een mix van middelen is toegepast, variërend van strenger indiceren, innovatief inkopen, keukentafelgesprekken tot een beroep doen op eigen kracht van de hulpvragers. Het is mooi dat in 2016 het rekeningresultaat + 1.216.000 euro bedraagt, doch dit werd in belangrijke mate veroorzaakt door + 1.315.000 euro voordelig saldo in het sociale domein, met andere woorden: zouden alle gelden besteed zijn dan was er een tekort van ./. 99.000 euro, dus de wijze waarop het mooie resultaat is bereikt, is minder chic.
Naar het oordeel van 55 terneuzen moet ten aanzien van hulpvragers een ruimhartiger beleid gevoerd worden. De CTZZ (Commissie Toekomstige Zorg Zeeland) zegt: 'de burger moet weer de baas worden over de zorg in Zeeland'. En wij zeggen haar dit na.

7
8. Checkpoint, voorgang procedure
Het Openbaar Ministerie voerde in eind 1991 landelijk de zogenoemde AHOJ-G criteria in. De criteria houden het volgende in: 1. geen Affichering; 2. geen verkoop van Harddrugs; 3. geen Overlast; 4. geen verkoop van drugs aan Jeugdigen en geen toegang aan de jeugd tot een coffeeshop; 5. geen verkoop van Grote hoeveelheden per transactie, dat wil zeggen een paar gram voor eigen gebruik. Niet meer dan 500 gram handelsvoorraad. Dit verbod werd in de zaak Checkpoint overtreden. Na hoger beroep vernietigde de Hoge Raad eind april 2016 de uitspraak van het hof Amsterdam. Volgens dit Hof is Checkpoint geen criminele organisatie en de boete hoeft ook niet te worden betaald. Hof 's-Hertogenbosch moet de zaak het overdoen.
De Hoge Raad geeft mee, dat het OM slechts in uitzonderlijke gevallen niet-ontvankelijk mag worden verklaard, bijv. wanneer door of namens het OM bij de verdachte het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat van vervolging zal worden afgezien en alsook de vervolgingsbeslissing onverenigbaar is met het verbod van willekeur.
Begin juni 2016 achtte het hof in de Leidse drugszaak aannemelijk dat de aangetroffen hennep diende om de beperkte verkoopvoorraad van 500 gram aan te vullen: een zgn. 'stash'. Beleidsregels in 'Aanwijzing Opiumwet' wogen mee. Verdachten mochten erop rekenen niet te worden vervolgd. Geldt dit ook in de Terneuzense zaak? De gemeentelijke bewegwijzering wijst nu direct niet op een 'tegenwerkende overheid'. Vier zebra's voor de 'cliënten'. De bevindingen van het hof 's-Hertogenbosch worden ter zake afgewacht.
9. Veiligheidsregio Zeeland; buurtbrandweerman of buurtbrandweervrouw We gaan alle ellende niet hier dunnetjes overdoen. Wel stippen wij de financiële consequenties aan. Een interim bestuurder die betaald moet worden en twee rapporten die meer dan honderdduizend euro kosten. De aanvankelijk als rancuneuze oproerkraaiers aangeduide klokkenluiders kregen uiteindelijk gelijk. Een interim-bestuurder stelt orde op zaken. De vraag rijst wat de kosten zijn en wat hij er voor presteert. Deze functie kan per 1 april 2018 worden beëindigd. De gemeente Terneuzen draait er immers via een verdeelsleutel voor op.
Een pijnpunt is dat er een ongeschikte directeur wederom met een zak geld van tweehonderdduizend euro wegkomt. Waarom een afkoopsom? Wat viel er af te kopen? Kon betrokkene mogelijk aantonen dat het algemeen bestuur ook niet geheel vrij-uit ging? Qua hoofd van de bevolking hebben we niet de duurste regio, maar wel de meeste afkoopsommen.
Wat ons meer effectief lijkt is - in navolging van de regio's Groningen, Rotterdam Rijnmond, Zuid Holland Zuid, Gooi en Vechtstreek en IJsselland - de aanstelling van een buurtbrandweerman of buurtbrandweervrouw (geen ambt), eventueel bij wijze van proef. In de regio Zeeland is de nationale Politie, de douane en marechaussee volgens de voorzitter van VRZ volledig uitgekleed.

8
Zo kan deze buurtbrandweerman of buurtbrandweervrouw de ogen en oren van de wijk worden en breder ingezet worden om sociale problemen te signaleren. Buurtbrandweervrouw Elise Pastoor uit Vlagtwedde merkt 'dat mensen haar in uniform snel als vertrouwenspersoon beschouwen' (landelijke krant 23 juni 2017).
10. Hardnekkig jaar in jaar uit de rioolheffing (ten onrechte) als 'belasting' aanduiden De Romeinse jurist Ulpianus verklaarde met betrekking tot de gedwongen bijdragen aan de overheid waar als zodanig geen rechtstreekse individuele contraprestatie van de overheid tegen over staat, en die krachtens algemene regelen wordt geheven: 'Les finances sont les nerfs de la Republique'.
'De niet benutte belastingcapaciteit van 352.000 euro zal komende jaren teruglopen naarmate de rioolheffing kostendekkend wordt. Dit betekent dat ons belastinginstrument slechts geringe mogelijkheden biedt, om naast de regulier geraamde verhogingen, extra belastinginkomsten te genereren' (staat op blz. 73 Jaarverslag en jaarrekening 2016).
Ook op blz. 72 wordt de rioolheffing als 'onbenutte belastingcapaciteit' genoemd. Dit is fout. De rioolheffing is de vergoeding voor een bepaalde typische overheidsdienst, een 'retributie'. Dit brengt mee dat maximaal de werkelijke kosten mogen worden berekend om de heffing aan de inwoners op te leggen. Het is dus zeker geen belasting, zoals bijv. de hondenbelasting.
Dit is erg? Op zichzelf niet. Het beïnvloedt niet het resultaat. De kritiek gaat over de hardnekkige wijze waarop deze begripsaanduiding sinds 2014 wordt gehandhaafd. Ter gelegenheid van de algemene beschouwingen van juni 2014 (Google: 'ELF VAN PUNTEN VAN KRITIEK') heeft de wethouder op desbetreffende vraag deze foutieve begripsaanduiding niet voor het front van de troepen willen erkennen. Hij zegde toe de kwestie te bekijken en 'schriftelijk te antwoorden'. Dat antwoord, u vermoedt dat al, kwam nooit. Ook in 2015 en 2016 zijn zowel mondelinge en schriftelijke opmerkingen daarover genegeerd. Nu lijkt de sop de kool niet waard.
Ik maak een vergelijking. De accountant meent dat de financiën die voor de begraafplaats niet als een 'voorziening' begraafplaatsen' maar als 'bestemmingsreserve' in de jaarstukken moet worden verantwoord. Nu is dit erg arbitrair; beide stellingen zijn namelijk pleitbaar. Dit is met de rioolheffing niet het geval: het staat onwrikbaar vast dat we te maken hebben met een 'retributie' en niet een 'belasting'. Het is geen 'abuis' of 'omissie' uwerzijds omdat wij vanaf 2014 uw college elk jaar op deze verkeerde begripsaanduiding - tevergeefs - hebben gewezen. Het weigeren om dit aan te passen wordt daarom dezerzijds als arrogantie aangemerkt. [Rianne de Feijter dacht ten onrechte dat de toeristenbelasting een doelbelasting is].
11. SABEWA Samenwerking Belastingen en Waardebepaling in gebreke Sabewa verlangt voor tal van zaken binnen beperkte tijd informatie en voorts geldt voor verzoeken om kwijtschelding de korte termijn van indiening van tien dagen,

9
terwijl Sabewa zelf om zaken te beoordelen buitengewoon ruim de tijd neemt.
Dermate ruim, dat de handelwijze van Sabewa aan kritiek bloot staat zowel bij de Zeeuwse Ombudsman als bij politieke fracties. 'Als een organisatie na 2,5 jaar nog steeds niet de kwijtschelding op orde kan brengen, dan denken wij [in Middelburg] niet dat dit in 1 jaar opeens opgelost is'. Deze constatering in 2016 heeft nog niets aan waarde ingeboet. Sterker nog: er is een novum bij gekomen. Recent heeft Sabewa het gepresteerd om, hangende het verzoek om kwijtschelding, om een invalide uitkeringstrekker met een deurwaarder te confronteren.
Dit ondanks het feit dat Sabewa in februari 2017 werd bericht dat haar uitkering onder de beslagvrije voet ligt. Dit betekent dat Sabewa willens en wetens een dwangbevel ten uitvoer heeft willen laten leggen. Dat een dergelijke opzet onaanvaardbaar is en voor een overheidsdienst in het bijzonder, moge duidelijk zijn. Dit is niet integer en bovendien onrechtmatig.
De zwakkeren in de samenleving zijn een gemakkelijke prooi voor deze bureaucratische gemeenschappelijke regeling. Overigens behoeven deze vrij eenvoudige verzoeken om kwijtschelding niet veel tijd te kosten. Dit heeft trouwens niets te maken met 'sofware', maar met kennelijk minder onderlegde medewerkers.
'Gezond verstand' is niet het eerste begrip dat in ons opkomt bij deze organisatie. Van een horecamedewerkster wordt een (onmogelijke) verklaring van haar werkgever verlangd dat haar werk 's-nachts eindigt, terwijl zij daar ontslagen is. Vanwege de ontbrekende verklaring wordt haar verzoek afgewezen.
Wellicht is ook de aard van de gemeenschappelijk regeling er debet aan: er is geen enkele rechtstreekse politieke verantwoording. Wij zagen hetzelfde probleem met de VRZ: tweehonderd en vijftig raadsleden moeten krachtens hun controlefunctie toezien op het functioneren maar uiteindelijk klommen slechts vijf raadsleden in de pen.
Tegen een afwijzing van een beroepschrift op een afgewezen verzoek om kwijtschelding kan in redelijkheid geen verder rechtsmiddel worden ingezet: de griffierechten zijn hoger dan de aanslag.
Van de gang van zaken bij Sabewa heb ik tevens de Commissaris van de Koning, Han Polman op 30 mei 2017 te Sas van Gent in kennis gesteld. De Omroep Zeeland besteedde aandacht aan deze kwestie op 1 juni 2017.
Het is de hoogste tijd dat Sabewa de stevig de wacht wordt aangezegd.
Terneuzen, 26 juni 2017
Mr. Cees Freeke, fractievoorzitter 55 terneuzen NB. Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Beschouwing met nadere financiële punten aan te vullen, omdat hedenochtend om 12.00 uur de deadline was maar de vergadering van de rekeningcommissie vanavond om 18.00 uur, zes uur later, plaatsheeft.

WBack To Top