Subsidies

Lijst Agendapunten nummer:

6e

Kenmerk:                                                                                                                

 

Afdeling:

Welzijn Onderwijs en Cultuur

Portefeuillehouder:

J.M. van Schaik

Naar aanleiding van

Raadsvergadering 20 december 2007 / agendapunt 22

Onderwerp

Voorstel tot het vaststellen van de Algemene subsidieverordening Terneuzen 2008

Inhoud

De raad van de gemeente Terneuzen in de vergadering bijeen, d.d. 20 december 2007

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde voor de gemeente­raad;

Stelt ondergetekende het volgende amendement voor:

Tekst amendement

Artikel 16, lid 1 aan te vullen met navolgende volzin:

Hiervan wordt door het college steeds mededeling aan de gemeente­raad gedaan.

Toelichting

In artikel 16 van de verordening is in het eerste lid bepaald: ‘indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening’. Deze bepaling is in feite een clausule, die het college een ‘escape’ geeft om uitzonde­ringen op de regel te kunnen maken.

Een dergelijke algemene (uitzonderings-) bepaling is in de context van een verordening  toch wel ongebruikelijk te noemen; immers uit oogpunt van de controlerende taak van de raad is er geen zicht op het gebruik van deze clausule. Er zijn ook geen restricties of nadere regels omtrent het gebruik van deze regel vermeld. 

Gezien het ontbreken van richtlijnen die deze bevoegdheid van het college inbedden is het minimaal aangewezen om bij gebruik van deze bepaling hiervan de raad in kennis te stellen.

Naam / namen + fractie(s)

C.J. Freeke / Lijst Cees Freeke

WBack To Top